Zemljina kora - Od kakvih je stena sastavljena Zemljina kora?

Zemljina kora se sastoji od tri različite vrste stena. To su:

Magmatske stene

Magmatske stene, najstarije stene na svetu. Postale su pre više milijardi godina od magme (tečna i usijana materija koja dolazi iz dubine Zemlje), u doba hlađenja Zemlje.
Od ovih stena nastale su i druge vrste stena, zatim pesak i zemljište prekriveno erozivnim materijalom.
Dve najznačajnije magmatske stene su granit i bazalt.
Granita ima u Norveškoj, ali i drugde.
On se naročito upotrebljava u građevinarstvu, jer je vrlo tvrd i otporan, kao i za izradu ivica trotoara.
Boja mu je različita: bela, siva, zelena, ružičasta, crvena.
Bazalt je još tvrđi od granita. Upotrebljava se za gradnju puteva i nasipa. Njegova boja se menja od tamnosive do crne;

Sedimentne stene

Ove stene su na stale taloženjem erozivnih produkata kao što su pesak, šljunak, mulj i dr., tokom više miliona godina. Pod uticajem mehaničkih ili hemijskih dejstava, ove materije su očvrsle i obrazovale čvrste stene. Najpoznatije sedimentne stene su peščar, krečnjak i glinaste stene;

Metamorfne stene

Nastale su od sedimentnih ili nekih drugih stena, usled snažnog pritiska i toplote Zemljine kore. Najpoznatije metamorfne stene su mermer, škriljac i kvarcit.
Mermer je nastao metamorfisanjem krečnjaka.
Prilično je tvrd, često pun raznobojnih žilica i kao takav pogodan za vajanje. Upotrebljava se u vajarstvu.
Škriljac je crna ili siva stena koja ima škriljastu strukturu. On se lako cepa u male ploče, glatke i ravne površine. Naročito se upotrebljava za prekrivanje krovova.
Kvarcit je veoma sličan peščaru, od koga je i nastao.
Peščar je relativno mekan, dok je kvarcit uglavnom sastavljen od kremena.
Upotrebljava se za izradu stakla i opeke. Na površini zemlje, kvarcitne stene obrazuju strme litice.

Koje su druge vrste stena i minerala?

Postoje i mnoge druge stene kojih nema u velikom broju.
Azbest je na primer, sjajan mineral s dugim, glatkim vlaknima. Zagrevanjem ovih vlakana dobija se materijal otporan na vatru. Azbest se upotrebljava za izradu izolacija od toplote, delova kočnica, nesagorive odeće i dr.
Kremen je čovek upotrebljavao još u kameno doba za izradu oruđa i sekira, noževa i vrhova strela.
Konglomerati su sedimentne stene izgrađene od nagomilanog materijala. Neobičnog su oblika. Često nastaju u rečnim udubljenjima.
Šljunak, pesak i komadi stena vezali su se sa ostalim mineralima i obrazovali stabilne celine. Još uvek mogu da se raspoznaju prvobitan šljunak i kamičci. Dobili su naziv: prirodan beton.
Događa se da se među šljunkom neke reke pronađe komad okamenjenog drveta. To i nije pravo drvo koje se pretvorilo u kamen.

Šta se u stvari dogodilo?

Pre nekoliko miliona godina, na nekim mestima biljke su došle u dodir s muljem i počele da trule. Vremenom su se okamenile i pretvorile u kamenu masu (proces petrifikacije). U ovom procesu, stena je zadržala izgled prvobitnog drveta.

Powered by Blogger.