Što je klima, Što je vrijeme - Koji su tipovi klime karakteristični za naš kontinent

Ni jedan dan ne prođe a da ne govorimo o vremenu. Nije ni čudo, jer u našim krajevima vreme se često menja. U našem svakodnevnom životu mnoge stvari zavise od vremena.

Šta je vreme?

Slojevi pare koja okružuje našu Zemlju, pod uticajem Sunčeve energije pretvaraju se u džinovsku meteorološku mašinu. Sunčeva toplota greje i vazduh i zemlju. U pustinji, gde drveće nema senku, temperatura tla može da se popne i na 65°S Leti ova toplota prouzrokuje isparavanje velike količine vode iz reka, jezera i mora.
Na ekvatoru vlada daleko viša temperatura nego na polovima.
Zagrejan vazduh se penje i širi.
Hladan vazduh se spušta.
Temperatura, količina vlage, vetar, pritisak vazduha i drugi elementi određuju trenutno stanje u atmosferi, u datom trenutku i na određenom mestu.
Ako se jedan od ovih elemenata izmeni, kažemo da se menja vreme.

Šta je klima?

Kad govorimo o klimi, ne mislimo na vreme koje imamo svakog dana: tada posmatramo meteorološke podatke koji se odnose na duži vremenski period.
Klima je srednje stanje vremena u datom periodu, u određenoj oblasti Zemlje.
Postoji više tipova klime i svaki od njih ima posebne odlike.
Tip klime određene oblasti zavisi od niza činilaca.
1.Koje mesto neki kraj zauzima na karti sveta? Da li je blizu ekvatora, Severnog ili Južnog pola, ili je između njih?
2.Da li je u blizini mora ili u unu trašnjosti zemlje?
3.Iz kog pravca vetrovi uglavnom duvaju?
4.Ako se kraj nalazi u blizini mora, da li tim delom mora prolaze topl ili hladne struje?
5.Da li je kraj planinski ili nizijski. Što je viši, temperatura je niža.

Osmotrimo bliže ovih pet primera. Na jugu Sunce stoji vertikalno iznad ekvatora. Ako od ekvatora pođemo ka Severnom ili ka Južnom polu, Sunčevi zraci će biti kosiji.
Što su zraci upravniji, Sunce više greje.
Što su kosiji, tada zagrevaju veći deo Zemljine površine i tako se gubi mnogo toplote.
Zimi je morska voda toplija od kopna.
Leti je upravo obrnuto.
Za Evropu, Mope je naročito značajno zimi.
Atlantskim okeanom prolazi topla morska struja (tj. vodena struja čija je temperatura viša od okolne) koja se pruža duž obala Evrope.
Što se više penjemo u planinu, sve je više hladno.
Na visini od 1000 m, temperatura dostiže 6°S.
U Švedskoj je zimi veoma hladno.
U isto vreme, u Španiji, na sredozemnoj obali, vreme je mnogo blaže.

Koji su tipovi klime karakteristični za naš kontinent?

Evropu odlikuje više tipova klime:
  1. Atlantska klima vlada naročito na zapadu i severozapadu Evrope. Nastaje pod uticajem Atlantika. Leta nisu isuviše topla, zime nisu tako hladne;
  2. Kontinentalna klima vlada uglavnom na severoistoku i jugoistoku Evrope.Veoma su topla leta i veoma hladne zime. Kiše padaju naročito leti;
  3. Sredozemna klima vlada na obalama istoimenog mora. Leta su veoma vruća a zime blage i kišovite;
  4. Polarna klima vlada na severu Evrope, uz Severni ledeni okean i na planinama severne Skandinavije. Leta su kratka, zime veoma duge i hladne.
Powered by Blogger.